บ่น

คนเลว ~

วันนี้ได้รับอีเมล์ฟอเวิร์ด หัวข้อน่าสนใจอีเมล์น่าสนใจทีเดียว [เริ่มเนื้อหาอีเมล์ดังกล่าว] ทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีความสุข มันไม่ยากหรอกที่จะทำให้ผู้หญิงมีความสุขเพียงแต่ผู้ ชายต้องเป็น.......... 1. เป็นเพื่อน…